I: Reisezugwagen H0

  • I-01: Brawa MDyg 996 DB
  • I-02: L.S.Models/Models World TEE „Bavaria“ SBB
  • I-03: Piko IC´79-Wagen DB
  • I-04: Piko Mitteleinstiegswagen DB
  • I-05: REE UIC Y-Wagen SNCF